Studie om barn födda extremt förtidigt

Studie om barn födda extremt förtidigt
Allt fler barn som föds extremt tidigt överlever, men med risk för allvarliga följdsjukdomar som cerebral pares, kognitiv funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser. Dessa små barn står inför en mängd utmaningar som sträcker sig över kommunikation, kognition, sociala interaktioner och motoriska färdigheter.

 

Studiens huvudsyfte är att utvärdera effekten av en samspelsstödjande intervention i hemmiljön för att främja barnens sociala, motoriska och kognitiva utveckling. Med ökad förståelse för dessa komplexa utmaningar hoppas forskningsteamet kunna ta fram strategier för att stödja barnen på lång sikt. I teamet ingår Kristina Elisabet Löwing som är docent och specialist i Pediatrik på Karolinska Universitetssjukhuset med placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Studien, som är randomiserad och kontrollerad, inkluderar 120 barn födda före vecka 28. Hälften av barnen har tilldelats den samspelsstödjande interventionen (IG), medan den andra hälften följs upp med en utökad klinisk uppföljning (KG). Interventionen fokuserar på att stärka samspelet mellan förälder och barn i hemmiljön genom lekfulla aktiviteter som främjar motorik, kommunikation och kognition. Studien utvärderar den samspelsstödjande interventionens effekt på samspel, motorik, neurologi och kognition hos barnen. Resultaten kommer att ge insikter i hur interventionen påverkar olika områden av barnets utveckling och kan möjligtvis minska behovet av framtida insatser inom hälso- och sjukvården.

 

Projektet har följt upp barn vid 0, 3, 12, 24 och 36 månaders ålder, och nu analyseras resultaten om den motoriska utvecklingen i de olika grupperna och om avvikande motorik vid 3 månaders ålder predicerar för fortsatt avvikande utveckling. Andra områden som kommer fortsätta att utvärderas är motoriska utfall i relation till kognition, kommunikativt beteende och autistiska drag.

 

Studien går nu in i nästa fas, där forskarna planerar att fortsätta följa barnen upp till skolåldern. Det långsiktiga målet är att bidra till en bättre förståelse för de “nya överlevarna” och se till att de får de resurser och det stöd de behöver för att navigera framgångsrikt genom skolan och samhället. Projektet är en viktig pusselbit för att säkerställa att varje barn, oavsett födelsevikt och omständigheter, erbjuds möjlighet till gynnsam utveckling och att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om projektanslaget

Projektanslag: 2021
Beviljat belopp: 150 000 kr