Rapportering

Digital rapportering

Så här fungerar det

Rapportering sker i vårt digitala ansökningssystem.

Du får en avisering via e-post när det är dags att rapportera.

Rapportering av uppnådda resultat och ianspråktagna medel skall ske vid överenskomna etappmål (generellt en gång om året) och alltid vid projektets avslutande.

Rapportering av aktuella projekt måste ske innan du ansöker om ett nytt anslag.

Vad en rapport ska innehålla

Rapportering av projektet skall omfatta status både vad gäller resultat och ianspråktagna medel. Rapporten ska innehålla dokumentation som belyser framdrift, t ex. publicerade artiklar, rapporter, deltagande på konferenser, patent etc.
 

Projektet

 

Populärvetenskaplig sammanfattning

Vilket problem vill du lösa och hur bidrar dina resultat till lösningen? Sammanfatta i lekmannatermer hur ditt projekt bidrar till att främja ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.

Bakgrund

Vilket behov hos personer som lever med funktionsnedsättningar ville du lösa och varför?

Vetenskaplig frågeställning

Beskriv den vetenskapliga frågeställningen som ditt forskningsprojekt var tänkt att besvara.

Mål med projektet

Vilka konkreta mål/resultat satte du upp i början av ditt forskningsprojekt?

Resultat/Måluppfyllelse

Beskriv vilka resultat du har uppnått. I vilken grad har dina ovanstående mål uppnåtts?

Utvärdering och slutsatser

Vilka slutsatser kan du dra från dina resultat och hur kan de användas?

Nyttiggörande

På vilket sätt bidrar dina resultat på kort och lång sikt till att främja ett aktivt och självständigt liv för personer som lever med funktionsnedsättningar?

Framtiden

Vad har du för vision för framtiden i relation till ditt forskningsprojekt. Vilka nya frågeställningar har du som du skulle vilja forska vidare på?

 

 

Kunskapsspridning

 

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Redovisa artiklar och rapporter som du har publicerat i samband med projektet under den aktuella projektperioden. Lägg med en länk till artikel/pubmed. Redovisa även artiklar som är in press eller under review samt andra vetenskapliga rapporter.

Presentationer vid vetenskapliga konferenser och symposier

Redovisa om du har presenterat dina resultat från det aktuella projektet med muntlig presentation eller med poster.

Medverkan i andra sammanhang

Redovisa om du har medverkat i tex media, populärvetenskapliga föreläsningar, podcasts mm. Bifoga gärna länkar om det finns.