+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Ansök om forskningsmedel från Stiftelsen Promobilia

For instructions in English, please visit our English site.

Obs! Ansökan till projektanslag och forskartjänster görs via vårt digitala ansökningssystem som kräver svenskt BankID för inloggning.
I dagsläget har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar utanför det digitala systemet.

 

Stiftelsens ändamålsbestämmelse enligt stadgar

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsarbete avseende sådana tekniska hjälpmedel åt funktionsnedsatta som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för
att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsens ändamål är även att stödja sådan vetenskaplig forskning som väntas kunna
utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt att på neurologisk och operativ väg eller på annat sätt återskapa funktionsnedsattas rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter.

 

För vad kan man ansöka

Stiftelsen ger endast anslag för projekt som faller inom ändamålsbestämmelsen. Rent allmänt skall projektresultaten bedömas generera nytta för en större grupp personer och förväntas kommuniceras genom öppen
publicering i vetenskapliga ”peer-reviewed” tidskrifter eller motsvarande. Sökande kan vara universitet, högskolor, sjukhus eller andra allmänna institutioner. Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för projekt om
ovanstående villkor är uppfyllda. Stiftelsen lämnar inte bidrag för industriprojekt, löpande verksamhet, ej heller till enskild person för exempelvis inköp av hjälpmedel eller försörjningsbidrag.
Endast projekt anknutna till ett svenskt universitet eller motsvarande är behöriga att söka. Projekt i utlandet kan i särskilda fall bli inbjudna att söka projektanslag.

 

Stiftelsen delar ut tre typer av anslag med olika ansökningsperioder och ansökningsförfarande

Projektanslag

 • Två ansökningstillfällen per år, vår och höst.
 • Höstens ansökningsperiod är öppen från den 15 september till den 16 oktober 2023.
 • Ansökan görs digitalt, mer information återfinns på sidan Projektanslag.

Personligt Stipendium

 • Två ansökningstillfällen per år, vår och höst.
 • Ansökan görs på blankett och sänds in via mejl (kan ej sökas digitalt).
 • Ansökningar tas emot löpande och höstens ansökningsperiod är öppen tom 16 oktober 2023.
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Personligt Stipendium.

Anslag till forskningstjänster

 • Ett ansökningstillfälle per år.
 • Ansökningsperioden är öppen från den 11 augusti till den 11 september 2023
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Anslag Forskningstjänster.

 

Beslutsprocess och Beslut

 • Bedömningsprocessen beräknas ta ca tre månader efter ansökningstidens utgång.
 • Stiftelsen meddelar alla sökande sitt beslut via mejl.
 • Beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljat anslag eller avslag av ansökan lämnas ej.

Beviljat anslag

 • Beslut meddelas via mejl.
 • Information kring rekvirering skickas i ett separat mejl.
 • Vänligen följ instruktionerna för rekvisition noggrant.

Allmänna villkor

 • Vid projekt där anslagsmottagaren inte är enskild person skall en ansvarig person utses för projektet och stiftelsen skall informeras.
 • Rapportering av uppnådda resultat och ianspråktagna medel skall ske vid överenskomna etappmål och alltid vid projektets avslutande.
 • Slutrapportering av projektet skall omfatta resultat, ianspråktagna medel samt annan eventuell dokumentation, som belyser projektet.
 • En separat projektbokföring över erhållna medel, skild från andra verksamheter, skall föreligga. Medgivande att Stiftelsen äger ta del av projektbokföringen.
 • Rekvisition av beviljat anslag skall göras inom tolv månader från att beslutet meddelats och förutsätter att projektet har startat
 • Dispositionstiden är högst två år för ett beviljat anslag.
 • Vid vetenskapliga publikationer, annan offentlig eller egen publikation skall det anges att
  projektet erhållit stöd av Stiftelsen Promobilia. Stiftelsens logotyp finns för nedladdning på hemsidan.  

 

Redovisning och rapportering

 

Efter projektets avslutande skall en skriftlig projektredovisning avges till Stiftelsen. Redovisningen är inte formaliserad men bör omfatta följande punkter, beskrivning av projektet, ekonomisk redogörelse och specificering av publicerade artiklar/rapporter.  Se även instruktion i PDF- dokumentet nedan.

 • En redovisning skall sändas till Stiftelsen separat även om ny ansökan har gjorts för fortsättning av projektet.
 • Redovisningen sänds till Stiftelsen via mejl adressen: info@promobilia.se
 • I samband med att Stiftelsen infört digitalt ansökningsförfarande för projektanslag kan rapporteringsrutinen för dessa anslag komma att förändras. I beslutsbrevet kommer det att framgå hur rapporteringen skall utföras.

 

Personuppgifter – hur Stiftelsen använder personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Stiftelsen Promobilia endast för internt bruk. Personuppgifter används för hantering av ansökningar och analytiska ändamål inom Stiftelsen. Personuppgiftshantering gäller även för tidigare inlämnade ansökningar.     

Har ett projekt beviljats anslag kommer Stiftelsen att presentera projektledaren och eventuellt andra forskare inom projektet. De presenteras med personnamn, projektets titel och universitetstillhörighet. Presentationen görs i olika sammanhang som tex. på vår hemsida, i vår årsredovisning, i annonsering i tidning eller liknande informationsplatser som Stiftelsen Promobilia väljer för att informera om sin anslagsverksamhet och ändamålsuppfyllelse. Vi utgår från att det gagnar såväl forskaren som Stiftelsen.

Sökande godkänner och samtycker, vid ansökan och vid rekvisition av beviljade medel, till att nämnda information publiceras som beskrivits ovan.

 

Stiftelsen Promobilia lämnar här en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter.

Print Friendly, PDF & Email