+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Ansök om forskningsmedel från Stiftelsen Promobilia

For instructions in English, please visit our English site.

Obs! Ansökan till Projektanslag och Promobilia Fellowships görs via vårt digitala ansökningssystem som kräver svenskt BankID för inloggning.
I dagsläget har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar utanför det digitala systemet.
 

Stiftelsens ändamålsbestämmelse enligt stadgar

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsarbete avseende sådana tekniska hjälpmedel åt funktionsnedsatta som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsens ändamål är även att stödja sådan vetenskaplig forskning som väntas kunna utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt att på neurologisk och operativ väg eller på annat sätt återskapa funktionsnedsattas rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter.


För vad kan man ansöka

Stiftelsen ger endast anslag för projekt som faller inom ändamålsbestämmelsen. Rent allmänt skall projektresultaten bedömas generera nytta för en större grupp personer och förväntas kommuniceras genom öppen publicering i vetenskapliga ”peer-reviewed” tidskrifter eller motsvarande. Sökande kan vara universitet, högskolor, sjukhus eller andra allmänna institutioner. Endast projekt med anknytning till ett svenskt universitet eller motsvarande är behöriga att söka. Projekt i utlandet kan i särskilda fall bli inbjudna att söka projektanslag. Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för projekt om ovanstående villkor är uppfyllda. Stiftelsen lämnar inte bidrag för industriprojekt eller löpande verksamhet, ej heller till enskild person för exempelvis inköp av hjälpmedel eller försörjningsbidrag.

 

Stiftelsen delar ut tre typer av anslag

Projektanslag

 • Två ansökningstillfällen per år, vår och höst.
 • Höstens 2023 ansökningsperiod har nu stängt.
 • Ansökan görs digitalt, mer information återfinns på sidan Projektanslag.

Promobilia Fellowships

 • Ett ansökningstillfälle per år.
 • Ansökningsperioden för 2023 har nu stängt.
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Promobilia Fellowships.

Personlig Stipendium

 

Har du en idé för en innovation som kan främja ett aktivt och självständigt liv för personer som lever med funktionsnedsättningar som du vill utveckla?
Du kan ansöka om ett personligt stipendium för att utveckla din idé till en produkt som kan nyttiggöras. Kontakta Stiftelsen på för mer information.

Beslutsprocess

 • Bedömningsprocessen beräknas ta ca tre månader efter ansökningstidens utgång.
 • Stiftelsen meddelar alla sökande sitt beslut via mejl.
 • Beslut kan inte överklagas. Vi kan tyvärr inte lämna någon personlig feedback eller motevering till vårt beslut.

Allmänna villkor

 • Vid projekt där anslagsmottagaren inte är enskild person skall en ansvarig person utses för projektet och stiftelsen skall informeras.
 • Rapportering av uppnådda resultat och ianspråktagna medel skall ske vid överenskomna etappmål
  (generellt en gång om året) och alltid vid projektets avslutande.
 • Slutrapportering av projektet skall omfatta resultat, ianspråktagna medel samt annan eventuell dokumentation, som belyser projektet, t ex. publicerade artikel och rapporter, patent etc.
 • Rapportering sker i vårt digitala ansökningssystem. Du får en avisering via mejl när rapporteringsfönstret öppnas.
 • Rapportering av aktuella projekt måste ske innan du ansöker om ett nytt anslag.
 • Rekvisition av beviljat anslag skall göras inom tolv månader från att beslutet meddelats och förutsätter att projektet har startat.
 • En separat projektbokföring över erhållna medel, skild från andra verksamheter, skall föreligga.
  Genom att tacka ja till ett anslag ger du samtycke åt Stiftelsen att ta del av projektbokförning vid begäran.
 • Dispositionstiden för ett beviljat anslag är högst två år från beviljandedatum.
 • Vid vetenskapliga publikationer, annan offentlig eller egen publikation skall det anges att
  projektet erhållit stöd av Stiftelsen Promobilia. Stiftelsens logotyp finns för nedladdning på hemsidan.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och andra tillämpliga föreskrifter. Personuppgifter samlas in genom Stiftelsens ansökningsförfarande, främst via Stiftelsens ansökningsformulär. De insamlade uppgifterna kan omfatta namn, adress, födelsedatum, befattning och arbetsplats. Dessa uppgifter krävs för att kunna hantera ansökningar. Alla ansökningar lämnas frivilligt i syfte att ansöka om forskningsanslag. Personuppgifter används, som tidigare nämnts, för att bedöma ansökningar och för analytiska ändamål inom Stiftelsen. Uppgifter i forskningsbeskrivningen hanteras av Stiftelsens Tekniska och Vetenskapliga Kommitté, styrelse och kansli med hög integritet. I vissa fall, där särskild expertis krävs för utvärdering, kan information också delas med externa parter.

De insamlade uppgifterna kan, om ett anslag beviljas, komma att delas med myndigheter enligt gällande lagstiftning. Bland annat publiceras information om beviljade anslag på Stiftelsens webbplats, inklusive mottagarens namn, universitetstillhörighet, ansökans titel, en populärvetenskaplig beskrivning och beviljat belopp. Detta görs i samråd med ansökaren och syftar till att informera om Stiftelsens anslagsverksamhet och ändamålsuppfyllelse, och förväntas gynna forskaren/anslagstagaren.

Integritetspolicy

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen. För ytterligare information om Stiftelsens hantering av personuppgifter, kontakta oss på info@promobilia.se.

Genom att begära och använda beviljade medel samtycker du till att den nämnda informationen publiceras.

 

Print Friendly, PDF & Email