+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Att ansöka om forskningsmedel från Stiftelsen Promobilia

 

PLEASE NOTE

Application for grant regarding research project at Swedish University can only appply through digital application. Other forms will not be accepted. Go to ”Projektanslag”

 

Stiftelsens ändamålsbestämmelse enligt stadgar

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsarbete avseende sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade, som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsens ändamål är även att stödja sådan vetenskaplig forskning som väntas kunna utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt att på neurologisk och operativ väg eller på annat sätt återskapa handikappades rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter.

 

För vad kan man ansöka

Stiftelsen ger endast anslag för projekt, som faller inom ändamålsbestämmelsen. Rent allmänt skall projektresultaten bedömas bli till nytta för en större grupp och göras kända genom någon form av öppen publicering. Sökande kan vara universitet, högskolor, sjukhus eller andra allmänna institutioner. Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för projekt om ovanstående villkor är uppfyllda. Stiftelsen lämnar inte bidrag för industriprojekt, verksamhets driftskostnader, ej heller till enskild person för exempelvis inköp av hjälpmedel eller försörjningsbidrag.

 • Våra anslag riktar sig främst till forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Sverige och vid svenska universitet.
 • Även forskare knutna till lärosäten utanför Sverige har möjlighet att ansöka om medel från Stiftelsen Promobilia för särskilt väsentliga utvecklingsprojekt.

Stiftelsen delar ut tre typer av anslag med olika ansökningsperioder och ansökningsförfarande

Projektanslag

 • Har två ansökningstillfällen per år, vår och höst.
 • Från hösten 2021 är ansökningsförfarandet digitalt
 • Höstens ansökningsperiod är öppen 24 september till 15 oktober.
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Projektanslag

Personligt Stipendium

 • Har också två ansökningstillfällen per år, vår och höst
 • Ansökan görs på blankett att sända in med post (kan ej sökas digitalt)
 • Höstens ansökningsperiod är öppen tom 15 oktober
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Personligt Stipendium.

Anslag till forskningstjänster

 • Kan ansökas en gång per år
 • Ansökningsperioden för 2021 avslutades 9 september.
 • Nästa års ansökningstillfälle blir i september 2022, exakt datum och form publiceras under våren 2022
 • Information och ansökningsförfarandet återfinns på sidan Anslag Forskningstjänster.

 

Beslutsprocess och Beslut

 • Bedömningsprocessen beräknas till ca tre månader efter ansökningstidens utgång.
 • Vi meddelar alltid sökande Stiftelsens beslut genom ett brev, var av för digital ansökan via mejl och för övriga genom traditionell post.
 • Beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av ansökan lämnas ej.

 

Allmänna villkor

 • Vid projekt där anslagsmottagaren inte är enskild person, skall utses en för projektet ansvarig person, att meddelas stiftelsen.
 • Rapportering av uppnådda resultat och ianspråktagna medel skall ske vid överenskomna etappmål och alltid vid projektets avslutande
 • Slutrapportering av projektet skall omfatta resultat, ianspråktagna medel samt annan eventuell dokumentation, som belyser projektet.
 • En separat projektbokföring över erhållna medel, skild från andra verksamheter, skall föreligga. Medgivande att Stiftelsen äger ta del av projektbokföringen.
 • Rekvisition av beviljat anslag skall göras inom tolv månader från att beslutet meddelats och förutsätter att projektet har startat
 • Dispositionstiden är högst två år för ett beviljat anslag.
 • Vid vetenskapliga publikationer, annan offentlig eller egen publikation skall det anges att projektet erhållit stöd av Stiftelsen Promobilia. Stiftelsens logotyp finns för nedladdning på hemsidan.  

 

Redovisning och rapportering

Efter projektets avslutande skall en skriftlig projektredovisning avges till Stiftelsen. Redovisningen är inte formaliserad men bör omfatta följande punkter, beskrivning av projektet, ekonomisk redogörelse och specificering av publicerade artiklar/rapporter.  Se även instruktion i PDF- dokumentet nedan.

 • En redovisning skall sändas till Stiftelsen separat även om ny ansökan har gjorts för fortsättning av projektet.
 • Redovisningen sänds till Stiftelsen via mejl adressen: ansokan@promobilia.se
 • I samband med att Stiftelsen infört digitalt ansökningsförfarande för projektanslag kan rapporteringsrutinen för dessa anslag komma att förändras. I beslutsbrevet kommer att framgå hur rapporteringen skall utföras.

 

Personuppgifter – hur Stiftelsen använder personuppgifter (GDPR)

Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Stiftelsen Promobilia endast för internt bruk. Personuppgifter används för hantering av ansökningar och analytiska ändamål inom Stiftelsen. Personuppgiftshantering gäller även för tidigare inlämnade ansökningar.     

Har ett projekt beviljats anslag kommer Stiftelsen att presentera projektledaren och eventuellt andra forskare inom projektet. De presenteras med personnamn, projektets titel och universitetstillhörighet. Presentationen görs i olika sammanhang som tex. på vår hemsida, i vår årsredovisning, i annonsering i tidning eller liknande informationsplatser som Stiftelsen Promobilia väljer för att informera om sin anslagsverksamhet och ändamålsuppfyllelse. Vi utgår från att det gagnar såväl forskaren som Stiftelsen.

Sökande godkänner och samtycker, vid ansökan och vid rekvisition av beviljade medel, till att nämnda information publiceras som beskrivits ovan.

Stiftelsen Promobilia lämnar här en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter.

Print Friendly, PDF & Email