Ansök om Promobilia Fellowships
Main background
Secondary image
Min sidaOm ansökan
Ansökningsperiod Promobilia Fellowships

Aug 16 - Sep 16

Kl 16:00

Om Promobilia Fellowships

Om anslaget

Stiftelsen utlyser anslag för forskning och utveckling med syfte att främja ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.

Stiftelsen ändamål är att stötta utveckling och spridning av tekniska hjälpmedel, särskilt för ökad rörlighet, samt vetenskaplig forskning för att skapa nya hjälpmedel och återskapa rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter för funktionsnedsatta.

Syftet med Promobilia Fellowships är att ge talanger, med ett brinnande intresse för forskning inom funktionsnedsättningar, möjligheten att påbörja en forskarkarriär inom området.

Genom att bidra till att fler forskare etablerar sig inom detta viktiga område hoppas vi att forskningsfältet funktionsnedsättningar ska stärkas och utvecklas för att på sikt bidra till att personer som lever med funktionsnedsättningar ges större möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Promobilia Fellows ingår i ett nätverk av forskare som inbjuds ungefär en gång om året till Promobilia Fellows Symposium för att utbyta erfarenheter och stimulera till samarbeten.

Promobilia Fellows förväntas presentera sin forskning vid något av dessa symposier.

Promobilia postdoctoral fellowships

Anslagstiden är 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år eller till disputation (det som infaller tidigast). Det årliga anslaget, som är personligt, uppgår för postdoctoral fellowships till 1 000 000 SEK.

Tjänsten måste knytas till ett svenskt lärosäte där innehavaren ska vara anställd under anslagstiden.

Sökande måste ha avlagt sin doktorsexamen inom tre år före ansökningsdatumet (föräldraledighet räknas ej in i 3-års perioden).

Anslagets innehåll

Anslagsbelopp gäller för heltidsanställning, det går även att forska på deltid (minst 50 %) varvid dispositionstiden förlängs med motsvarande tid.

Anslaget innefattar lön, lönebikostnader samt overheadkostnader vid universitetet (max 20 % av beloppet).

Förlängning av anslag

Eventuell förlängning efter den första anslagsperioden beslutas av stiftelsens Tekniska och Vetenskapliga Kommitté efter ansökan och bedömning av inlämnad ansökan och progressrapport.

Ansök om medel till Promobilia Fellowships

Ansökans innehåll

1. Personuppgifter för dig inklusive kontaktuppgifter för intygande chef (prefekt eller motsvarande).

2. Projektbeskrivning, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (se rubriker i ansökningssystemet).

3. Forskningsplan enligt mall (ladda ner mall här eller från ansökningssystemet genom att påbörja en ny ansökan i ansökningssystemet).

4. Meritförteckning sökande och eventuell medsökande.

5. Budget med budgetmotivering.

Lämna in en forskningsplan

Forskningsplanen får omfatta max 5 st A4-sidor och ska innehåll följande rubriker

 

1. Projekttitel

2. Behovet
Beskrivning av samhälls- och forskningsbehoven som ligger till grund för projektet.

3. Betydelse
Hur bidrar ditt projekt på kort och lång sikt till ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar?

4. Syfte och mål
Redogör övergripande för syfte och konkreta mål med ditt forskningsprojekt.

5. Genomförande
Beskriv hur du planerar att genomföra ditt forskningsprojekt, vilka teorier och metoder utgår du från, vilka kompetenser och resurser har du till ditt förfogande och hur ser tidplanen ut.

6. Preliminära resultat
Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning inom forskningsområdet som ligger till grund för din forskningsplan och som gör det troligt att forskningsplanen går att genomföra.

7. Nyttiggörande
Beskriv kortfattat hur du planerar att dina resultat ska omsättas till nytta för personer som lever med funktionsnedsättningar?

8. Samarbeten
Beskriv eventuella samarbeten med andra forskargrupper tex inom andra områden, vid andra lärosäten, nationellt eller internationellt, som kommer att vara av betydelse för ditt forskningsprojekt.

9. Referenser
Ange relevanta referenser.

Vanliga frågor

  • Hur stora anslag kan sökas?

  • Hur skapar jag en ansökan?

  • När öppnar ansökningsperioden?

  • Kan jag spara en påbörjad ansökan för att fortsätt senare?

  • Hur lämnar jag in en ansökan?

  • Kan ansökan skrivas på engelska?