+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

För vad kan man ansöka

Stiftelsen ger endast bidrag för projekt, som faller inom ändamålsbestämmelsen. Rent allmänt skall projektresultaten bedömas bli till nytta för en större grupp och göras kända genom någon form av öppen publicering. Sökande kan vara universitet, högskolor, sjukhus eller andra allmänna institutioner, inom eller utom Sverige. Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för projekt om ovanstående villkor är uppfyllda. Stiftelsen lämnar normalt inte bidrag för industriprojekt, ej heller till enskild person för exempelvis inköp av hjälpmedel.

Generella villkor för av stiftelsen beviljade bidrag

  • Vid projekt där bidragsmottagaren inte är enskild person, skall utses en för projektet ansvarig person, att meddelas stiftelsen.
  • Rapportering av uppnådda resultat och ianspråktagna medel skall ske vid överenskomna etappmål.
  • Slutrapportering av projektet skall omfatta resultat, ianspråktagna medel samt annan eventuell dokumentation, som belyser projektet.
  • En separat projektbokföring, skild från andra verksamheter, skall föreligga.
    Medgivande att stiftelsen äger ta del av projektbokföringen.
  • Vid publicering av resultat skall stiftelsen omnämnas som bidragsgivare alternativt medfinansiär.

Ansökningsdatum

Stiftelsen behandlar ansökningar om bidrag två gånger per år. Innevarande ansökningsperiod sträcker sig fram till TORSDAG DEN 11:e MARS 2021. Sent inkomna ansökningar behandlas först under nästkommande bedömningsperiod.

Print Friendly, PDF & Email