Utveckling hos barn med risk för cerebral pares

Utveckling hos barn med risk för cerebral pares
Early Development of motor function, cognition and language: What happens over time

 

Ann-Christin Eliasson, Senior Professor på Karolinska Institutet, forskar på förbättrade villkor för barn med funktionshinder genom att utveckla behandlingsinsatser, utvecklingsperspektiv och instrument.

 

Detta forskningsprojekt fokuserar på att förstå och prognostisera utvecklingen hos små barn med risk för cerebral pares (CP) för att öka kunskapen om tidig utveckling genom regelbundna undersökningar under barnens första två år. Studien är en del av ett internationellt samarbete med partner i Australien, USA, och Italien. Målet är att samla in data från 1000 barn för att skapa trovärdiga utvecklingskurvor och bidra till förståelsen för barn och familjer över hela världen.

 

Projektet omfattar undersökningar vid 6, 12 och 24 månaders ålder och involverar olika bedömningsinstrument för att följa barnets motoriska, kognitiva, och språkliga utveckling. Internationella riktlinjer används för tidig detektion av CP för att säkerställa en systematisk och enhetlig metod över olika deltagande länder.

 

Mål med Studien:

1. Att fastställa vid vilken ålder det är möjligt att förutse svårighetsgraden av CP.

2. Att undersöka sambandet mellan CP, hjärnskada, och neurologiska bedömningar.

3. Att beskriva utvecklingen av barnens beteende gällande sömn och matvanor.

4. Att undersöka sambandet mellan tidig somatosensorisk bearbetning, temperament och senare neuropsykiatrisk förmåga samt intellektuell nivå.

5. Att analysera föräldrarnas psykiska hälsa under barnets två första levnadsår.

 

 

Hittills data samlats in från över 400 barn och studien fortsätter för att svara på föräldrarnas viktigaste fråga – “Hur kommer det gå för mitt barn?” – och med målet att skapa en unik och delbar internationell databas som bidrar till ökad kunskap och förståelse för barn med risk för cerebral pares och deras familjer.

Om projektanslaget

Projektanslag: 2021

Beviljat belopp: 150 000 kr