+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Hur ansöker man

Skriftliga ansökningar riktas till stiftelsens kansli. Ansökan bör innehålla en projektbeskrivning med angivande av den nytta, som projektet avses ge och vilken grupp, som avses kunna gynnas, projektbudget, tidplan, ansvarig person, eventuell vetenskaplig handledare samt vidare en preliminär uppgift om hur resultaten avses göras kända. Bekräftelse om att stiftelsens generella villkor kan accepteras bör framgå. Föreslaget bidrag eller stipendiebelopp anges med eventuell uppdelning i önskade betalningsrater.

När kan man ansöka

Stiftelsen behandlar ansökningar om bidrag två gånger per år. Innevarande ansökningsperiod sträcker sig fram till SISTA ANSÖKNINGSDAG 11:e OKTOBER 2018. Därefter inkomna ansökningar behandlas först under nästkommande bedömningsperiod.

Instruktion för ifyllande av ansökningsblankett

Ladda ner blanketten i och fyll i den direkt vid din dator. Skriv sedan ut blanketten ENKELSIDIGT i lämpligt antal kopior. komplettera med underskrifter och erforderliga bilagor. Skicka därefter in den kompletta ansökan med traditionell post. Mer noggranna instruktioner finns tryckta på blanketten.

Dessutom önskar vi att ansökningsblanketten med ansökningshandlingar sänds i ett sammansatt dokument som en PDF-fil via e-post till ansokan@promobilia.se OBS; Endast ansökningshandlingar i ett sammansatt dokument. Komplettering i efterhand accepteras inte, ej heller ansökan som sänds in per fax eller enbart som elektroniskt dokument.

Instruktion för avgivande av projektredovisning efter avslutat projekt

Efter projektets avslutande skall en skriftlig projektredovisning avges till Stiftelsen. Formatet för redoviningen är fritt, men nedanstående punkter skall avhandlas. 1. Beskrivning av:

  • Projektets utgångspunkt
  • Tillvägagångssätt
  • Uppnådda resultat
  • Utvärdering och slutsatser
  • Vad kan projektarbetet användas till/leda till
  • Nya frågeställningar

2. Ekonomisk redogörelse för kostnader – hur har anslaget förbrukats 3. Vi önskar också ta del av:

  • Eventuella artiklar/rapporter, när och var de har publicerats

Redovisningen inklusive samtliga underlag skall sändas till Stiftelsen per traditionell post. Fullständiga instruktioner finns i bilagan Instruktion för projektredovisning nedan.

 

Ansökningsblankett för projektanslag

Print Friendly, PDF & Email